Saturday, October 27, 2007

പുതിയ തുടക്കം!

ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകതാളുകളില്‍ നിന്നും ഒരു വര്ഷം കൂടി മാഞ്ഞു പോയി... പക്ഷെ ആ ഒഴിഞ്ഞ താളുകള്‍ അതിമനോഹരങ്ങളായ പുതിയ ദിവസങ്ങളും ആ ദിവസങ്ങളിലെ കഥകളും കൊണ്ടു നിറക്കാന്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു...

ജീവിതം ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാന്‍ പോലെ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു, ആ വഴിയേ നടക്കുന്ന പരിപാടി നിര്‍ത്താനും, വരുന്നിടത്ത് വെച്ചു കാണാം എന്നുള്ള ആ പഴയ ചിന്താഗതി പൊടിതട്ടി എടുത്തു കഴുകി വെളുപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കാനും തീരുമാനിച്ചു...

പിന്നെ, ഈ ജന്മദിനം അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല, കാരണം അന്നെ ദിവസം ഞാന്‍ മഹത്തായ ഒരു പരീക്ഷ എട്ടു നിലയില്‍ പൊട്ടി... :-)

ഇന്‍ഫോസിസ്, എന്നെ പോലെ ഉള്ള മടിയന്മാര്‍ക്ക് വിവരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടി കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു വിദ്യ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ പരീക്ഷകള്‍. പക്ഷെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ട്രന്സ് എന്ന് പേരുള്ള മഹത്തായ ആ കറക്കിക്കുത്തു മത്സരം ജയിച്ചു വന്ന എന്നെ ഇന്‍ഫോസിസ് വില കുറച്ചു കണ്ടു...

വെറും അര ദിവസം മാത്രം ചിലവാക്കി കൊണ്ടു ഒരു പരീക്ഷ ഞാന്‍ പുല്ല് പോലെ പാസ് ആയി. അതിന്റെ അഹങ്കാരത്തില്‍ ഈ പരീക്ഷയും പുല്ല് പോലെ പാസ് ആവും എന്ന് കരുതി വന്ന എന്നെ, ചിത്രതാഴിട്ടു പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം...

ഇനി ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഈ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ് ആവുന്നത് വരെ എങ്കിലും ഞാന്‍ ഈ ജന്മദിനം മറക്കില്ല...

പിന്നെ, അന്നാണ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി ഈ ഗൂഗിളിലെ മന്ഗ്ലിഷ് മലയാളം ആക്കുന്ന വിദ്യ കണ്ടത്. അത് കണ്ടപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. മലയാളത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും എഴുതാന്‍ വേണ്ടി കുറെ ബോര് എഴുതിക്കു‌ട്ടി എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇതു ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു...

അത് തത്കാലം സാധിച്ചു...

Tuesday, October 16, 2007

The price of carelessness is too much, say 175 bucks...

The weather forecast for the weekend was awesome, it was supposed to rain with a maximum temperature of 14 degrees. And it is going to be all gray with no sun or blue sky visible.

Awesome??? Yes of course, these are the days that you can wake up as late as 10 AM and have your breakfast and again go back to bed just to wake up for the lunch. Might have to wake up a bit early in case it is your turn to do wield your magic wand at Kitchen!

But, I don't like sleeping for more than 16 hours a day, so I woke up Saturday morning and around the usual time and started the daily routine of watching movies. I have lately started watching movies at a rate of 1.5 movies per day. Am feeling like my eyes are being stretched to the limit. But, sorry, can't stop watching movies as I love it.

By evening, I had finished 2 movies and I decided to give a break to my eyes. So me and my roommate decided to go to a disco, have couple of drinks and dance for sometime. I wanted to comeback early so that I can watch the India Australia match, at least the first batting...

So we got ready around 10.00 PM and reached there around 10:20. When we went inside, it was completely deserted. The disco's get lively only around 11:30 PM here. I like to reach early so that I can sit and enjoy the drink before it feels like it is too crowded. Of course, once it is crowded we can dance also as nobody will notice us in that crowd...

The music and crowd was really exciting and it was not long before we realized that it was 2.00 AM and the disco was closing for the night. We came out and went to the place where we had parked my friends car. And it was not there. We looked around for some time thinking that the drink might have blurred our vision. But no, the car was gone...

Now the question was if it was stolen or towed away. Just then, we realized that it was towed away, as it was a private parking lot. It was raining heavily and before long, we were drenched. And it was 2:15 AM and no way to go back to our room...

It is a predominantly African-Americans area and a lot of cops are there and it was scary. We just went and talked to a cop and he told us to call the number of towing company and we called and we got a message saying they will call us back tomorrow morning...

We called for a cab, waited for it around 30 minutes and finally got home. It was a costlier lesson about parking your car. I was not at all in the frame of mind to watch the match and went to bed straightaway...

Woke up next morning and went and got the car back. I just hope, I don't make anymore of such costly mistakes..!

Wednesday, October 03, 2007

Schindler's List

"Whoever saves one life, saves the world entire..."

This just replaced "Braveheart" as my favourite movie of all time!